Zamknij
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Informacje rolnicze     |     Wiadomości     |     Kursy walut     |     Sport     |     Giełda     |     Lotto     |     IMiGW     |     

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE

 

- 3_znaki.jpg

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

OPIS PROJEKTU

W dniu 5 września 2016 r. Wójt Gminy Grabica Krzysztof Kuliński działając w imieniu Gminy Grabica podpisał umowę dotyczącą dofinansowania projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Grabica poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Krzepczowie Starym i Kamocinie”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy przyznano Gminie Grabica (tj. Beneficjentowi) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w łącznej kwocie nieprzekraczającej 831 554,30 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 203 307,97 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 978 299,18 zł.

Łączna wartość wydatków niekwalifikowanych projektu wynosi 225 008,79 zł.

Wymagany wkłada własny Beneficjenta wynosi371 753,67 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Grabica.Cel ten jest bezpośrednio związany z celem głównym działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Osiągnięcie celu głównego wraz z celami pośrednimi przyczynia się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych na etapie analizy problemów projektu i pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na życie i zdrowie ludności.

Celami szczegółowymi projektu, są:

 • redukcja szkodliwej emisji CO2 – cel średniookresowy w zakresie ochrony klimatu Polityki ekologicznej państwa,
 • ograniczenie emisji powierzchniowej zanieczyszczeń,
 • ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko,
 • zmniejszenie zużycia nośników energii w tym przede wszystkim nieodnawialnych – węgla kamiennego i oleju opałowego, zużywanych do produkcji energii na potrzeby ogrzania i c.w.u.,
 • zmniejszenie strat energii i poprawa wskaźników jej zużycia poprzez termomodernizację placówek oświatowych,
 • zwiększenie udziału produkcji energii z OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie,
 • ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko,
 • poprawa warunków zdrowotnych ludności i jakości życia mieszkańców,  co przełoży się na polepszenie wizerunku Gminy i regionu,
 • ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń zdrowie mieszkańców Gminy powiatu piotrkowskiego i regionu łódzkiego,
 • oszczędność środków finansowych przeznaczanych na koszty eksploatacyjne,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowań na choroby płuc,
 • docieplenie budynku z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu łódzkiego,
 • poprawa komfortu korzystania z obiektów  poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu hałasu zewnętrznego na użytkowników i pracowników placówek bibliotecznych.

Przedmiotowa inwestycja polega na przygotowaniu projektu (prace przygotowawcze),  przeprowadzeniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach użyteczności publicznej tj. budynku Filii Bibliotecznej w Krzepczowie Starym oraz budynku Filii Bibliotecznej w Kamocinie oraz świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego i działań promocyjnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku biblioteki w Krzepczowie Starym,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku biblioteki w Kamocinie,

- opracowanie audytu energetycznego dla budynku biblioteki w Krzepczowie Starym,

- opracowanie audytu energetycznego dla budynku biblioteki w Kamocinie,

- opracowanie studium wykonalności projektu,

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku w Krzepczowie Starym,

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku w Kamocinie,

- wymiana stolarki okiennej w  budynku w Krzepczowie Starym,

- wymiana stolarki okiennej w  budynku w Kamocinie,

- wymiana stolarki drzwiowej w budynku w Krzepczowie Starym,

- ocieplenie podłogi na gruncie w budynku w Krzepczowie Starym,

- ocieplenie podłogi na gruncie w budynku w Kamocinie,

- ocieplenie ściany zew. w budynku w Krzepczowie Starym,

- ocieplenie ściany zew. w budynku w Kamocinie,

- modernizacja systemu grzewczego w budynku w Krzepczowie Starym

 - modernizacja systemu grzewczego w budynku w Kamocinie,

 - modernizacja systemu c.w.u. w budynku w Krzepczowie Starym,

 - nadzór inwestorski,

 - promocja projektu.

Część prac przewidzianych w projekcie została już zrealizowana. W II kwartale 2015 roku wykonano audyt energetyczny, w IV kwartale 2015r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej, zakończono w IV kw. 2015. W I kwartale 2016 roku Beneficjent zlecił opracowanie studium wykonalności. Planowany termin wyboru w trybie art. 4 ust 8 ustawy Pzp wykonawców nadzoru inwestorskiego planuje się na IV kwartał 2016 roku. Zakończenie rzeczowe i finansowe to II kwartał 2017r. We wrześniu 2016 r. wybrano wykonawcę elementów promocyjnych na potrzeby projektu oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane dotyczące projektu.

Efekty realizacji projektu zostaną zmierzone na podstawie wskaźników produktu i rezultatu, do których osiągnięcia zobowiązano gminę w umowie o dofinansowanie.

Wskaźniki produktów:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 2 [szt.]
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 723,00 [m2]

Wskaźniki rezultatów:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 64,94 [tony równoważnika CO2/ rok]
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 272 999,95 [kWh/rok] 

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w dniu 10 listopada 2016 r. zawarto umowy o wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Krzepczowie Starym i Kamocinie z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Końcowy termin wykonania prac budowlanych dla obu budynków wyznaczono na 17 maja 2017 r. Prace remontowo – budowlane w budynkach trwały od 14 listopada 2016 r.

W dniu 17 maja 2017 roku dokonano odbioru technicznego obu budynków poddanych termomodernizacji w ramach przedmiotowego  projektu (pn.: „Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Grabica poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Krzepczowie Starym i Kamocinie” tj. budynku Filii Bibliotecznej w Krzepczowie Starym oraz budynku Filii Bibliotecznej w Kamocinie).

Zgodnie z założeniami ww. projektu w Kamocinie wykonano kompleksowe docieplenie ścian budynku, zarówno poniżej jak i powyżej powierzchni gruntu, wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową, elewację zewnętrzną pokryto nowym tynkiem silikonowym. Wymienione zostało całe pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem. Wewnątrz budynku zastał wykonany remont  i izolacja termiczna stropu nad parterem. Usunięto stare drewniane podłogi na legarach, a w ich miejsce  założono nowe, wykonane zgodnie z obecną technologią, podłogi na podbudowie betonowej wraz z ociepleniem i paroizolacją. Wewnętrzny układ funkcjonalno-przestrzenny został zmieniony i przystosowany do funkcji, które aktualnie ten obiekt spełnia. Wokół budynku wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz nowe chodniki z betonowej kostki brukowej. Łączny koszt remontu wyniósł 443.815 złotych, z czego 186.377 złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 257.438 złotych pochodziło ze środków własnych gminy Grabica.

Podobnie jak w Kamocinie w budynku filii bibliotecznej w Krzepczowie Starym również dokonano kompleksowej termomodernizacji zarówno części nadziemnej jak i podziemnej budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, wymianą, orynnowania. Wewnątrz dokonano przebudowy ścian działowych tak, aby wydzielić dwa mieszkania socjalne. Obiekt otrzymał nową instalację ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacyjno-sanitarną, oraz system wentylacji mechanicznej wywiewnej w sanitariatach. Do zasilania całkowicie nowej instalacji c.o. wykorzystana została energia odnawialna pochodząca z ziemi. W budynku zastosowano nowoczesny system maszynowni zasilanej dwoma pompami ciepła. W tego typu instalacjach energia cieplna pochodząca z gruntu na odpowiedniej głębokości jest przekazywana za pomocą systemu pomp do instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Na zewnątrz obiekt użyteczności publicznej wyposażony został w nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody wejściowe, opaski i chodniki z betonowej kostki brukowej. Teren wokół budynku został zniwelowany i wyrównany. Łączny koszt remontu wyniósł 977.671 złotych, z czego 468.551 złotych stanowiło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 509.120 złotych pochodziło ze środków własnych gminy Grabica. 


RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE - galeria

 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII NA TERENIE GMINY GRABICA POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KRZEPCZOWIE STARYM I KAMOCINIE
 
 • Fundusze Europejskie
 • Program regionalny
 • Unia Europejska
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • RSO
 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
 • Geoportal Województwa Łódzkiego
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: 44 616 11 25, email: urzadgminy@grabica.pl, http://www.gminagrabica.pl
NIP: 771-17-33-841, Regon: 590647865
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij