Zamknij
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Informacje rolnicze     |     Wiadomości     |     Kursy walut     |     Sport     |     Giełda     |     Lotto     |     IMiGW     |     

Wrota Regionu Łódzkiego

 
Cele projektu
 
Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.
 
1. Budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego.
 
Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zbudowanie nowoczesnej i kompleksowej e-Administracji publicznej na obszarze województwa łódzkiego oraz szeroki rozwój e-usług publicznych, zapewniający wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw, dzięki czemu wzrośnie efektywność zarządzania jednostkami administracji samorządowej, poprawi się dostęp do usług publicznych i jakość ich świadczenia oraz nastąpi rozwój komunikowania się za pomocą Internetu.
 
Korzyści z przedmiotowego projektu odczują zarówno urzędnicy jak i obywatele z terenu województwa łódzkiego: urzędnicy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu A2A (Administration to Administration), obywatele w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu C2A (Citizen to Administration), przedsiębiorcy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu B2A (Business to Administration).
 
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów cząstkowych:
 
A. Poprawa zarządzania oraz efektywności i przejrzystości pracy urzędników.
 
Część Partnerów projektu wdroży System Obiegu Dokumentów w swoich jednostkach organizacyjnych, zaś część partnerów i Lider projektu zintegruje istniejące już systemy z Platformą e-usług Publicznych, co umożliwi łatwy dostęp do dokumentów i kontrolę nad ich obiegiem.Wykorzystanie rozbudowanych technologii pozwoli na:
 
optymalizację procesów pracy w jednostkach administracji publicznej przejrzystość wykonywanych zadań ułatwienie eliminacji ewentualnych błędów oszczędność czasu pracy zmniejszenie obciążeń pracowników poprawa jakości i efektywności pracy
 
Nowoczesne aplikacje ułatwiające dostęp do dokumentów, zwłaszcza księgowych i ekonomicznych pozwolą na lepsze planowanie i zarządzanie jednostkami, przyspieszą podejmowanie decyzji poprawią ich merytoryczną jakość.
 
B. Zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli regionu łódzkiego.
 
Projekt przewiduje stworzenie Platformy e-Usług Publicznych, w ramach zbudowanej serwerowi dla Centrum Przetwarzania Danych. Platforma umożliwi 24-godzinny dostęp do e-usług publicznych przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do platformy dla obywateli będzie umożliwiony poprzez sieć internetową z domu lub za pośrednictwem sieci Infomatów umieszczonych u Partnerów Projektu i Lidera.Korzyści odczują przede wszystkim obywatele: mieszkańcy i przedsiębiorcy, dzięki możliwości elastycznego wyboru miejsca i pory dnia do załatwiania spraw urzędowych. Zapewniony zostanie bowiem dostęp do informacji i usług publicznych poza rzeczywistymi godzinami pracy urzędów. Wdrożenie usług on-line wraz z możliwością pobierania i odsyłania dokumentów wpłynie na oszczędność czasu obywateli, którzy dotychczas musieli osobiście stawić się w urzędzie w celu załatwienia sprawy. Korzyścią będzie także obniżenie kosztów ponoszonych na dojazd. Instalacja sieci infomatów, zapewni dostęp do informacji publicznej wszystkim obywatelom, także tym którzy nie posiadają dostępu do Internetu. Wdrożenie omówionych powyżej elementów projektu, poza zwiększeniem dostępu do elektronicznych usług publicznych, przyniesie następujące korzyści: zwiększenie dostępu do informacji usprawnienie kontaktów między obywatelami a jednostkami samorządowymi podniesienie standardu obsługi obywateli zmniejszenie kosztów zarówno po stronie obywateli jaki urzędu oszczędność czasu
 
C. Realizacja polityki równych szans i przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu". Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na zapewnienie zdalnego dostępu do urzędów dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności uciążliwego przemieszczania się, a tym samym umożliwienie pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Ta cecha projektu jest zgodna z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie działań mających wyrównać szanse osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym określonych w dokumencie „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej: europejski plan działania na lata 2008-2009".Poprzez wyposażenie urzędów Partnerskich w sprzęt i oprogramowanie oraz zintegrowanie ich z Platformą elektronicznych usług publicznych ograniczona zostanie dysproporcja w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w sferze e-Governement, usług administracji publicznej świadczonych za pośrednictwem mediów elektronicznych (np. Internet). Będzie to także zgodne z zapisami IV Osi Priorytetowej RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa. Wdrożenie Projektu zapobiega „wykluczeniu cyfrowemu", szczególnie obszarów wiejskich i małych miast. 2. Wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. W ramach projektu zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania technicznei technologiczne, w postaci sprzętu jak i oprogramowania, które umożliwią usprawnienie przepływu informacji, ograniczenie kosztów i czasu przeznaczonych dotychczas na wykonywanie czynności manualno-papierowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i komunikacji. Przedmiotowy projekt przewiduje kompleksowe rozwiązanie polegające na wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych w 150 instytucjach Partnerów: urzędach administracji samorządowej i ich jednostkach organizacyjnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych jednostek administracyjnych. Szeroki zakres technologiczny projektu, implementacja wielu jego elementów jednocześnie przyniesie korzyści w postaci usprawnienia procedur realizacji zadań przez jednostki administracji samorządowej. W tym zakresie korzyści odczują pracownicy, którzy dotychczas tracili czas np. na zbędne powielanie dokumentów. W przypadku obywateli wymierną korzyścią będzie skrócenie okresu oczekiwania na załatwienie sprawy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu cząstkowego jakim jest: A. Poprawa bezpieczeństwa sieci i zabezpieczeń w zakresie użytkowanych urządzeń teleinformatycznych. W ramach Projektu przewidywane jest zrealizowanie bezpiecznych punktów styku z siecią Internet. Dodatkowo dla niezawodnego i efektywnego połączenia wszystkich serwerów i kluczowych urządzeń sieciowych z użytkownikami, przewiduje się wyposażenie sieci teleinformatycznej Partnerów w urządzenia dostępowe charakteryzującej się wydajnością i niezawodnością. W ramach projektu przewidywane jest także wdrożenie oprogramowania antywirusowego.
 
Użytkownicy
 
Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli i przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) będących partnerami projektu oraz pracowników urzędów i ich jednostek organizacyjnych.Korzyści jakie osiągną poszczególni odbiorcy projektu: Obywatele i przedsiębiorcy - realizacja projektu umożliwi tej grupie odbiorców dostęp do szeregu usług publicznych on-line. Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom gmin oraz powiatów biorących udział w projekcie zaoszczędzi to czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. Warto podkreślić, iż odbiorcami projektu nie będą tylko przedsiębiorcy obecnie działający na terenie realizacji projektu, ale także nowi inwestorzy. Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z poruszaniem się. Dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić wiele spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych - realizacja projektu pozwoli tej grupie odbiorców na bardziej efektywną pracę poprzez miedzy innymi oszczędność czasu. Pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych dzięki realizacji projektu usprawnią swoje dotychczasowe obowiązki poprzez skrócenie czasu podejmowania decyzji. Czynności manualno-papierowe wykonywane przez pracowników zostaną skrócone do minimum. Większa efektywność urzędników i mniejsza liczba błędów przez nich popełnianych wpłynie na poprawę wizerunku instytucji biorących udział w projekcie.
 
Uczestnicy
 
Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami. W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego" pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Urzędu Gminy Grabica, podnosząc znacznie komfort pracy urzędników:
 • Osiem markowych zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai X93S,
 • Dwa urządzenia wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,
 • Drukarkę Kyocera FS-1300DN,
 • Skaner Epson GT-S50,
 • Infomat, umieszczony w Gimnazjum w Szydłowie,
 • Dwa serwery Lenovo TS200v z systemem Windows Server 2008,
 • Urządzenie do wykonywania backupu firmy RDX z oprogramowaniem EMC Retrospect,
 • Swich i firewall firmy Juniper
Ponadto w ramach projektu otrzymaliśmy system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 15 stanowisk. Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest: Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni, Zakup i instalacja zestawów komputerowych typu PC, Zakup i instalacja serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem, Zakup i instalacja Infomatów, Zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji, Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów, Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego, Zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, na którym zostaną uruchomione usługi elektroniczne, Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów.
 
Finansowanie
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 - E- Usługi Publiczne
 
Koszt całkowity projektu - 100%
21 533 000,00 PLN brutto
 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85%
18 303 050,00 PLN brutto
 
Wkład własny - 15%
3 229 950,00 PLN brutto
 • Fundusze Europejskie
 • Program regionalny
 • Unia Europejska
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • RSO
 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
 • Geoportal Województwa Łódzkiego
Gmina Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: 44 616 11 25, email: urzadgminy@grabica.pl, http://www.gminagrabica.pl
NIP: 771-17-33-841, Regon: 590647865
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij